Heide - Ruppiner Land

  • Heidekrautblüte

  • Heidekrautblüte

  • Heide-Rotkappe

  • Raupe des Brombeerspinners

  • Raupe des Brombeerspinners

  • Heinz-Sielmann-Turm

  • Aussicht gen Norden

  • Aussicht gen Süden

  • Heiligen Grabe - Grabkapelle

  • Raupe der Heidekraut-Bunteule